تولید بازار

مشتریانی هم از بازار داخلی و هم در خارج از کشور داریم. مدیران فروش ما برای ارتباط خوب می توانند به انگلیسی مسلط صحبت کنند. بازار فروش اصلی ما:

آمریکای شمالی 25.00٪

آسیا 25٪

اروپای جنوبی 15.00٪

آمریکای جنوبی 15.00٪

اقیانوسیه:10٪

آفریقا:5٪